×

Regulamin SOLUTIONS CAMP

§ 1. Czas i miejsce Spotkania

1. Spotkanie odbywa się w dniach 05-06.10.2023 r. w siedzibie firmy VECTOR GROUP przy ulicy Krzemowej 6 w Gdyni.
2. Spotkania ma charakter zamknięty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, do których wysłane zostało stosowne zaproszenie.
3. Szczegółowy harmonogram Spotkania określa „Program SOLUTIONS CAMP”, znajdujący się na stronie internetowej: https://camp.vectortechsolutions.com/. 
4. Organizatorem Spotkania jest VECTOR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-577) przy ul. Krzemowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589935, NIP: 9581671366, REGON: 363182557, BDO: 000008763, o kapitale zakładowym w wysokości 2.480.000,00 zł.

 

§ 2. Warunki udziału i rezerwacji miejsc noclegowych Spotkania

1. Warunkami zgłoszenia udziału w Spotkaniu są:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 01.10.2023 r. udostępnionego na stronie internetowej:  https://camp.vectortechsolutions.com/; 
b) zaakceptowanie niniejszego regulaminu;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Spotkania za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronie internetowej przeznaczonej do rejestracji.
2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w § 3 ust. 4.
3. Rezerwacja noclegu pozostaje po stronie Uczestnika. 
4. Organizator nie organizuje ani nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania oraz nie ponosi kosztów noclegu, transportu Uczestników Spotkania, z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wskazane przez Organizatora.

 

§ 3. Warunki organizacyjne Spotkania

1. Osoby, które dokonały rejestracji uczestnictwa zgodnie z § 2 ust. 1 powyżej, zobowiązane są do potwierdzenia uczestnictwa na Spotkaniu w dniu i miejscu Spotkania (punkt recepcyjny Spotkania).
2. Potwierdzenia dokonuje się niezwłocznie po przybyciu na miejsce odbywania się Spotkania, w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Po zarejestrowaniu uczestnik otrzymuje od Organizatora identyfikator oraz materiały szkoleniowe. 

3. Osoby, nieposiadające identyfikatora, nie będą miały możliwości wejścia do sali szkoleniowej, w której odbywają się prezentacje.

4. Organizator zastrzega prawo do odwołania wydarzenia a także zmiany programu, miejsca i czasu wydarzenia z uzasadnionych przyczyn. W takim przypadku Organizator nie jest odpowiedzialny za zapłatę zadośćuczynienia ani odszkodowania uczestnikom.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub zobowiązania do opuszczenia miejsca wydarzenia uczestnika, który nie przestrzega zasad Regulaminu bądź którego obecność lub zachowanie narusza dobre obyczaje lub zasady bezpieczeństwa.
6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i filmów wykonanych podczas Spotkania, oraz w trakcie spotkania integracyjnego w celach informacyjnych oraz marketingowych m.in. w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Organizatora (www.vectorsolutions.net) oraz portalach społecznościowych Organizatora (LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok).

 

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora Spotkania

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty uczestników poniesione w związku z odwołaniem, zmianą terminu lub miejsca wydarzenia z uzasadnionych przyczyn oraz przyczyn nie dotyczących Organizatora.

2. Organizator odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy pracowników Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać skradzione, zagubione lub zniszczone w czasie trwania Spotkania. 

 

 

§ 5. Odpowiedzialność Uczestnika Spotkania

1. Za wszelkie szkody wynikłe z działania lub zaniechania Uczestnika Spotkania wyrządzone Organizatorowi bądź osobie trzeciej, odpowiada uczestnik. 
2. Uczestnik Spotkania nie może nagrywać prowadzonych zajęć/szkoleń/prezentacji/wykładów itp. za pomocą urządzeń audiowizualnych, takich jak np.: telefon, dyktafon, kamera, chyba że prowadzący Spotkanie wyrazi na to zgodę.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia w miejscu odbywania się Spotkania i zakazu uczestnictwa w Spotkaniu pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, a także ich spożywania bezpośrednio przed Spotkaniem czy w trakcie Spotkania, jak również dystrybuowania ww. substancji wśród pozostałych uczestników.
4. Uczestnik zobowiązany jest do nieprzeszkadzania pozostałym uczestnikom oraz prowadzącemu Spotkania w trakcie jego trwania. 
5. Zakazuje się uczestnikowi wnoszenia na teren Spotkania oraz teren spotkania integracyjnego niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. 
6. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń prowadzącego Spotkanie, a także innych podmiotów zajmujących się organizacją Spotkania oraz wydarzeń jej towarzyszących.

 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Spotkaniu.
2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest VECTOR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-577) przy ul. Krzemowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589935, NIP: 9581671366, REGON: 363182557, BDO: 000008763, o kapitale zakładowym w wysokości 2.480.000,00 zł.
3. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane przez Administratora dla celów organizacji Spotkania, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika.
4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”).
5. Dane osobowe Uczestnika zostaną powierzone przez Administratora:
a. VECTOR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-577) przy ul. Krzemowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589935, NIP: 9581671366, REGON: 363182557, BDO: 000008763, o kapitale zakładowym w wysokości 2.480.000,00 zł.
6. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia: 
a. dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych, 
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak możliwości dalszego udziału w Spotkaniu,
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, 
e. przeniesienia danych do innego administratora danych,
f. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności Administratora dostępnej pod adresem:
https://vector.net/polityka-prywatnosci.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do wszelkich wydarzeń organizowanych przez Organizatora w ramach lub w związku ze Spotkaniem, włączając w to wydarzenia odbywające się przed oraz po wskazanym terminie Spotkania, a także wydarzenia kierowane do ograniczonego kręgu podmiotów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Programie Spotkania, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od niego. W przypadku odwołania Spotkania, informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej (https://camp.vectortechsolutions.com/) oraz rozesłana do osób, które w trakcie rejestracji na Spotkanie zgodnie z § 2 ust. 1 podały swój adres e-mail. 
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
4. W sprawach związanych z niniejszym Regulaminem oraz Spotkaniem, prosimy kontaktować się na adres e-mail: [email protected]
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie: https://camp.vectortechsolutions.com/.